Možda zato što me nikada nije interesovalo, a možda zato što se nikada nisam ni informisala, na pitanje sestara na koju dijalizu idem, gledala sam prilično bledo sa glupavim osmehom i govorila HDF pošto sam čula da se tako zove moja dijaliza. Ali, hajde da stvarno uđemo u bit razlike između HD i HDF dijalize. 

Hemodijafiltracija (skraćeno HDF) je metoda dijalize,  predstavlja kombinaciju hemodijalize i hemofiltracije. Ona omogućava optimalnu eliminaciju uremijskih toksina i molekula veće molekulske težine (hemofiltracija) i difuziju (hemodijalizu) čestica manje molekulske težine, i time dijalizu približila funkciji prirodnih bubrega. 

Za izvođenje HDF postoje neki posebni zahtevi u odnosu na konvencionalnu hemodijalizu, a odnose se na aparat za dijalizu, dijalizator (membranu) i supstitucijsku tečnost za nadoknadu ultrafiltracije u visokoprotočnom postupku. Da bi se koristio za HDF, aparat za dijalizu mora imati ugrađen poseban modul. 

Dakle, HDF je napredniji oblik dijalize koji skoro pa ima funkciju prirodnog bubrega. Po statistici, (koju inače mrzim, pošto je korisna samo kada tražiš neke pare, a za preživljavanje je uvek loša) u ovom slučaju pacijenti koji se dijaliziraju HDF dijalizom imaju veću stopu preživljavanja. Kao što rekoh statistički, ali taj faktor preživljavanja u većini slučajeva zavisi od „glave“ pacijenta i od želje da se bori. 

Bitno je da znate, da je u slučaju putovanje, mnogo  povoljnije da obavljate samo HD, a ne HDF dijalizu i da kratkoročno gledano, to nema skoro nikakvog uticaja na vaš organizam. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *